بررسی عوامل ایجاد فشارهای عصبی در مدیران
53 بازدید
محل نشر: موسسه آموزش عالي علمي ـ كاربردي جهاد كشاورزى
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی